Klachtenregeling
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Overzicht

Tegelijk met de invoering van het schoolplan en de schoolgids, heeft de overheid scholen de verplichting opgelegd om een klachtenregeling vast te stellen. Ook op de Zevenster is dat gebeurd.

Er kunnen allerlei klachten zijn, variërend van klachten over het onderwijs in een bepaalde klas tot klachten op het terrein van organisatie en beleid van de school. Het is van het grootste belang dat klachten op de juiste momenten en op de juiste plekken worden uitgesproken. Gaat uw klacht over de aanpak van een leerkracht met betrekking tot uw kind, ga dan naar de leerkracht toe en bespreek uw klacht. Ligt uw klacht meer op het terrein van de organisatie van de school, dan kunt u beter naar de directie gaan. Betreft uw klacht meer beleidszaken in algemene zin, dan is de MR een goede plek. Ook de OR kan klachten signaleren en zal deze bespreken met de directie.

De meeste klachten zullen worden opgelost in onderling overleg en in goede harmonie. Gelukkig maar. Als er respect is voor elkaars visie ontstaat in ieder geval inzicht waarom soms zaken verschillend worden ervaren.
Behalve deze informele klachtenprocedure is er een formele klachtenprocedure. Deze gaat uit van de op school aanwezige contactpersonen. (Zie: de Veilige School).

De contactpersoon kan een klacht melden aan vertrouwenspersonen. Voor onze school is gekozen voor vertrouwenspersonen werkzaam bij de GGD Flevoland. Vertrouwenspersonen hebben goed inzicht in de sociale kaart en kunnen efficiënt doorverwijzen naar specialistische hulpverleners. (Denk bijvoorbeeld aan klachten op het terrein van ongewenste intimiteiten en/of seksuele intimidatie) De vertrouwenspersoon zal in alle gevallen proberen de klacht via bemiddeling op te lossen. Komen de klager en de aangeklaagde na tussenkomst van een vertrouwenspersoon er niet uit, dan kan als een soort uiterste instantie een beroep worden gedaan op een formele klachtencommissie.

Het schoolbestuur (SKOZ) is aangesloten bij een dergelijke klachtencommissie. Nadat een klacht bij de klachtencommissie is neergelegd zal de klachtencommissie binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een mededeling doen aan zowel de klager als de aangeklaagde.
Ook het SKOZ ontvangt de mededeling. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht zal een hoorzitting plaatsvinden. De klachtencommissie adviseert het bevoegd gezag (het schoolbestuur) binnen vier weken na de hoorzitting. Het bevoegd gezag dient binnen vier weken na ontvangst van het advies een besluit te nemen. Het besluit moet worden meegedeeld aan de klager, de aangeklaagde, de klachtencommissie en de directie van de school. Het besluit is bindend.
Ingeval de klacht zich bevindt op het terrein van seksuele intimidatie zal verplicht aangifte worden gedaan bij de politie.

Hieronder treft u informatie aan van onze contactpersonen, de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie waarbij het schoolbestuur is aangesloten. Tevens wordt het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteurs van de inspectie vermeld:

Contactpersonen:
Simone Nell-Kerkhoven
Rianne Wienk

Coördinator “ongewenste omgangsvormen op school” (externe vertrouwenspersoon)
GGD Flevoland, afdeling JGZ
Postbus 1120, 8200 BC Lelystad
Telefoon: 088-0029920

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl ; www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie/ misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111

Landelijke klachtencommissie Katholiek onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070-3925508
Website klachten en geschillencommissie:
www.geschillencies-klachtencies.nl

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.