Voor het eerst naar school
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Overzicht

“Hoe gaat dat?” is een veelgehoorde vraag van ‘nieuwe’ ouders. Hieronder geven we u de stappen die wij gezamenlijk nemen in dit proces.

Wanneer naar school?
Zodra uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt mag het hele dagen naar school. Voor een goede opvang, begeleiding en organisatie is het van belang dat u uw kind tijdig aanmeldt. De meeste ouders kiezen er voor om rond de derde verjaardag van het kind te gaan oriënteren op een basisschool. Eerder of later kan uiteraard ook maar omdat wij graag vooruitkijken naar de groepsindeling van het schooljaar erna, is het verstandig om de aanmelding voor april te doen. Als de inschrijfformulieren zijn afgegeven op school zal de leerkracht, voordat uw kind vier jaar wordt, een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek. Dit vindt plaats na schooltijd en is samen met uw kind. U krijgt dan allerlei praktische informatie. Ook wordt er afgesproken wanneer uw kind twee ochtenden “mee mag draaien” om te wennen.

Aanmelding leerlingen

Op de eerste plaats is de Zevenster een school waarop alle kinderen welkom zijn. Hoewel de school een katholieke signatuur heeft, is een katholieke levensovertuiging geen voorwaarde om uw kind op school aan te melden.

Bij de aanmelding van nieuwe leerlingen geldt de volgende procedure:
De ouders nemen contact op met de school. Er wordt informatie verstrekt in de vorm van de laatste schoolgids.
Vervolgens wordt er een afspraak gepland waarin nieuwe ouders een kennismakingsgesprek en een rondleiding krijgen door de school. Tijdens dit gesprek worden wederzijdse verwachtingen naar elkaar uitgesproken. Aan het einde van het gesprek, krijgen de ouders een aanmeldingsformulier.
Een kind wordt op school ingeschreven als ouders en school beiden vinden dat daarmee de beste keuze wordt gemaakt voor het kind.
Bij inschrijving ontvangt u van de school een bevestiging van inschrijving. Enkele weken voor de startdatum, ontvangt u van de groepsleerkracht een uitnodiging om te komen wennen.

– Op de dag dat het kind 4 jaar wordt, mag het voor het eerst naar school.
– Voordat een nieuw kind op school komt, is er een gesprek met de leerkracht van de groep waar het in komt. Er worden, in overleg met de ouders, twee dagdelen ingepland waarop het nieuwe kind mag komen wennen.
– Na de eerste dag wordt er contact met u gezocht om te bespreken hoe de dag is verlopen.
– De kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig.
– Bij nieuwe kinderen wordt er een afspraak gemaakt voor een huisbezoek
– Na 3 a 4 weken wordt een voortgangsgesprek gepland.

De start op De Zevenster:
Op de Zevenster zijn alle kinderen vanaf 4 jaar welkom in de kleutergroep. Wij gaan op onze school uit van een kleuterperiode van 2 jaar, afhankelijk van de maand waarin het kind jarig is. Zo zal een kind dat in januari jarig is wat langer dan 2 jaar naar de “kleuterbouw” gaan dan een kind dat in mei jarig is.

Kinderen die in de herfst (september, oktober, november en december) jarig zijn, zullen in principe het daaropvolgende schooljaar doorstromen naar groep 2. In groep 2 wordt bekeken of het kind klaar is om het jaar daarop naar groep 3 te gaan. Mocht dit het geval zijn, gaan de kinderen door naar groep 3. Mocht het kind gebaat zijn bij langer kleuteren, zal het nog een jaar bij de kleuters blijven. Uiteraard worden ouders in dit hele traject tijdig geïnformeerd.

Wij zien de eerste periode als een tijd waarin uw kind aan het schoolgaan en de school kan wennen. Meestal hebben de kinderen hun draai snel gevonden. Na 3 à 4 weken volgt een voortgangsgesprek met u en uw kind: “Hoe is de start geweest?” “Bent u of zijn wij tegen onverwachte ontwikkelingen aangelopen?”

Zindelijkheid

Wanneer de kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. Natuurlijk kunnen “ongelukjes” gebeuren maar wanneer zindelijkheid op deze leeftijd een structureel probleem is willen we graag samen met de ouder(s) stappen ondernemen om het kind te helpen zindelijk te worden. Het protocol dat daarvoor is gemaakt is met name gericht op advisering en samenwerking. Het protocol is op school in te zien.

Kleutergroep

In onze kleuterbouw zijn de groepen heterogeen, dit wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Dit heeft grote voordelen voor de sociale ontwikkeling van de kinderen (de oudere kinderen helpen de jongere kinderen), maar ook voor de cognitieve ontwikkeling: kinderen leren het meest van elkaar.
Met behulp van thema’s staat het spel centraal en komen leerprocessen zoals lezen, schrijven en rekenen op gang. We willen op deze manier kinderen in groep 2, die al met letters of cijfers bezig zijn, daartoe de kans geven. Daarnaast kunnen ze spelen, wat heel belangrijk is.

Vanaf het moment dat het kind voor het eerst naar school gaat, houden de leerkrachten bij hoe het met de ontwikkeling van het kind gaat. Dit gebeurt door de kinderen te observeren in verschillende speel- en leersituaties. Hiervoor gebruiken we een OVM (Ontwikkeling Volg Model) In dit model kunt u goed zien welke vorderingen uw kind maakt in zijn ontwikkeling. In de kleuterbouw letten we speciaal op :

– sociaal emotionele ontwikkeling
– zelfredzaamheid
– spelontwikkeling
– motoriek
– ruimtelijke oriëntatie
– beginnende geletterdheid
– beginnende gecijferdheid
– algemene cognitieve ontwikkeling

Tijdens de 10-minuten gesprekken bespreekt de leerkracht deze punten met u.

Tussentijdse instroom
We spreken van tussentijdse instroom als kinderen al eerder op een andere basisschool hebben gezeten en door omstandigheden wisselen van school. Dit kan bijvoorbeeld door verhuizing komen.

Bij de intakegesprekken tussen de directie en de ouders, wordt er gesproken over de specifieke behoeften van de leerlingen die tussentijds instromen. Daarnaast neemt de intern begeleider contact op met de school van herkomst om de eventuele zorg van de leerling goed in kaart te brengen. Deze school overlegt een onderwijskundig rapport waarin de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind wordt beschreven. Dit onderwijskundig rapport speelt een belangrijke rol bij de definitieve inschrijving.
Na dit proces ontvangt u van de school een bevestiging van inschrijven en wordt de startdatum in overleg met elkaar vastgelegd. In overleg kan er een wenmoment worden ingepland.

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.