Missie en Visie
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Levensbeschouwing

LEVENSBESCHOUWELIJK VORMING

KBS de Zevenster is een katholieke basisschool. Dit houdt in dat we onze basis vinden vanuit het katholieke geloof. Onze grondhouding is dat de kinderen en volwassenen op een juiste wijze leren omgaan, en respect te hebben voor zichzelf, elkaar en de omgeving.

In de klas maken wij dit schooljaar gebruik van de methode ‘Trefwoord’. Door de hele school dragen alle leerkrachten de hiervoor beschreven kenmerken uit. De ouders ontvangen een paar keer per jaar een ouderbrief zodat zij mee kunnen ‘kijken’ wat de thema’s zijn en welke lessen er gegeven worden.

Gedurende het jaar besteden we aandacht aan de katholieke vieringen.

Ook aan de overige wereldreligies wordt aandacht besteed. In een snel veranderende maatschappij waarbij vele religies horen, vinden wij het belangrijk om de kinderen van de Zevenster de verschillen maar ook zeker de overeenkomsten tussen religies te laten zien. Hierdoor leren de kinderen op de Zevenster een respectvolle grondhouding ten aanzien van overige religies.

Opening van de dag

Op een aantal momenten per week wordt geopend met een gebed of liedje. Bij bijzondere gebeurtenissen wordt een kaarsje aangestoken in de klas. Hierdoor wordt er bewust stil gestaan bij deze gebeurtenis. De verbinding met het katholieke geloof is dat een kaars branden ook een onderdeel is van de viering in de kerk.

De  essentie van deze start is om lief en leed te delen met de klasgenoten, om het niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

Vieringen

Het samen vieren neemt een speciale plek in binnen onze school. Aan het begin van het schooljaar wordt op de laatste zondag van de vakantie het jaar geopend met een kerkdienst in Open Haven. Deze viering is voor iedereen toegankelijk. Na de openingsviering is er gelegenheid om de nieuwe klas te bekijken.
Tijdens het schooljaar staan we stil bij de verschillende kerkelijke vieringen zoals Sint Maarten, Advent, Kerst, Carnaval en Pasen. Deze vieringen vinden op school en soms in de kerk plaats.
Aan het eind van het jaar nemen we tijdens een kerkdienst afscheid van de leerlingen van groep 8. Hier mogen ouders bij aanwezig zijn.
Gedurende het schooljaar worden kerkgezinsvieringen georganiseerd waarbij de school haar medewerking verleent. De data voor deze vieringen worden via ‘t Weten Waard bekend gemaakt.

Eerste Communie

Kinderen die in groep 4 zitten mogen hun eerste Communie doen. Ouders kunnen hun kind aanmelden om Communie te doen. Een aanmeldformulier wordt tegen die tijd als bijlage in ‘t Weten Waard opgenomen. Er is een werkgroep bestaande uit de pastor en enkele ouders die de voorbereidingen verzorgt. De daadwerkelijke voorbereiding met de kinderen vindt niet onder schooltijd plaats. Het is een parochie-aangelegenheid. Namens de OR wordt er een presentje voor alle communicantjes gekocht.

Parochie

De school onderhoudt contact met de parochie “Sterre der Zee”. Wij berichten in ’t Weten Waard over de verschillende activiteiten van de parochie. Bij de voorbereiding van de gezinsviering aan het begin van het jaar is een leerkracht betrokken. Iedereen is bij de vieringen van harte welkom.

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.